NOU Transmitere, incepand cu 01 iulie 2016, cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

- prin e-mail, în format scanat: hunedoara_icc@mmanpis.ro
sau

- prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”
Adresă poştală: Deva, Piata Unirii, nr.2, cod 330152
sau

-direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara

Adresă: Deva, Piata Unirii, nr.2, cod 330152

Nr.Telefon: 0372 772 386


Instrucţiuni - Cine, Când şi Unde să depună Cerere?
- Opţiunea1 1 AN
- Opţiunea2 2 ANI
- Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
- Tabel Explicativ Aplicare Norme

ATENTIE !!!

Alte informatii:
- GHID privind acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului (CICC) - Sinteza
- Indemnizația pentru creșterea copilului și alte forme de sprijin destinate creșterii copilului - Detalii
- Transmiterea cererii şi a actelor doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei
- Întrebări și răspunsuri

- Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016
- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016


NOU  Majorarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copiilor, majorarea si prelungirea stimulentului de insertie incepand cu 1 iulie 2016 – Respectarea angajamentelor in favoarea implemetarii unor politici sociale coerente pentru ocrotirea familiei – ( Descarca )  
NOU  Procedurile de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului, simplificate de la 1 iulie 2016  
NOU  Cerere pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei lunare - Descarca - ; Pentru alte informatii sunati la AJPIS Hunedoara - tel: 0372772386  
NOU Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor , aprobata prin Hotararea Guvernului nr.52/2011 - Descarca -  
 Ordin privind aprobarea instructiunilor de aplicare a prevederilor art.III alin.(1) din Legea nr.66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor - Descarca -
  NOU Anunt aprobare metodologie solicitari finantare centre de zi si rezidentiale din bugetul MMFPSPV  
  NOU Comunicat ANPIS  
  NOU Comunicat Presa - Familii persoane decedate. Cerere de acordare ajutor  
  NOU Documente necesare pentru accesarea ajutoarelor de urgenta destinate familiilor ranitilor din clubul Colectiv  
  NOU Cerere acordare ajutor de urgenta persoane ranite  
  NOU Informatii pentru lucratorii migranti (informatia se regaseste si pe site-ul ANPIS)  
  NOU Adresa ANPIS 18816/11/09/2015 privind modalitatea de obtinere a beneficiilor sociale (informatia se regaseste si pe site-ul ANPIS)  
  NOU Cerere/declaratie (VMG, ASF, Incalzire)  
NOU Ordin nr. 2765/2012 (aprobarea Metodologiei de inregistrare...)  
     
  Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara  
     
 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara (AJPIS Hunedoara) funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), iar aceasta, la nivel central, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), de la 1 noiembrie 2008.  
AJPIS Hunedoara funcţionează ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică şi are ca scop gestionarea sistemului beneficiilor de asistenţă socială la nivelul judeţului Hunedoara.
AJPIS Hunedoara funcţionează este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea ANPIS.

Potrivit O.U.G. nr.113/2011 AJPIS Hunedoara are următoarele atribuţii:

            1.  În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, are, în principal, următoarele atribuţii:
            a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
            b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
            c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
            d) gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;
            e) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
            f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
            g) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
            h) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;
            i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
            j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
            k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;
            l) stabileşte dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
            m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
            n) fundamentează şi propune ANPIS proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;
            o) administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
            p) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
            q) întocmeşte rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmite ANPISi;
            r) furnizează ANPIS şi altor organisme care au competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;
            s) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene;
            ş) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
            t) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
            ţ) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul stabilit de ANPIS în domeniu;
            u) editează materiale informative în domeniul AJPIS de activitate;
            v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor;
            w) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
            x) întocmeşte documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.

            2.  Pentru realizarea obiectivelor sale, AJPIS îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
            a) administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;
            b) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale;
            c) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de muncă;
            d) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
            e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;
            f) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
            g) soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;
            h) asigură preşedinţia comisiei judeţene, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
            i) realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;
            j) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
            k) monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

            3.  În domeniul inspecţiei sociale, are, în principal, următoarele atribuţii:
            a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
            b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
            c) propune teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;
            d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
            e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistenţă socială;
            f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;
            g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
            h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
            i) propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;
            j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
            k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;
            l) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
            m) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
            n) transmite, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale.

            4. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, AJPIS Hunedoara cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.

 
     
     
     
     
     
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale  
Plata în cont curent personal sau cont de card a prestatiilor sociale se realizeaza numai la una din urmatoarele banci:
 • ALPHA BANK DEVA
 • BCR
 • BANCA COMERCIALĂ CARPATICA PETROŞANI
 • BRD
 • BANCA TRANSILVANIA
 • CEC BANK
 • ING BANK
 • INTESA SANPAOLO IMI BANK DEVA
 • OTP BANK
 • PIRAEUS BANK DEVA
 • RAIFFEISEN BANK
 • RIP BANK
 • UNICREDIT TIRIAC BANK
 • VOLKSBANK DEVA
     
     
  Site-uri Partenere:  
     
  * Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)  
  * Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (ANPS)  
  * Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES)  
  * Prefectura Hunedoara  
  * Consiliul Judeţean Hunedoara  
  * Primaria Hunedoara  
  * Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara  
     
Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Hunedoara. All right reserved.
2009